marți, mai 21, 2024

Modificări importante ale Codului Fiscal – iulie 2022!

Must Read

 

Pe 15 iulie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial OG 16/2022, care modifică și completează Codul fiscal, abrogă anumite acte normative și aduce alte măsuri financiar fiscale. Actul normativ menționat introduce o serie de modificări ale Codului fiscal, abrogă (începând cu 01 ianuarie 2023) impozitul specific și reduce plafonul cifrei de afaceri de la care operatorii economici sunt obligați să se doteze cu POS.

Cronologic, prevederile actului normativ intră în vigoare astfel: 

  • 18 iulie 2022;
  • 01 august 2022 sau începând cu veniturile lunii august 2022;
  • 01 ianuarie 2023.

Redăm mai jos o analiză a celor mai importante aspecte prevăzute de actul normativ

I. Pe 18 iulie 2022 au intrat în vigoare următoarele:

1. Dividendele încasate de o societate sau orice altă persoană juridică, aflată sub incidența legislației române, reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit când acestea provin de la o societate-mamă, înmatriculată într-un alt stat membru, iar persoana juridică română deține minim 10% din capitalul social al societății mamă, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, calculați la data plății dividendului.

Anterior: nu exista sintagma “orice altă persoană juridică”. Astfel, de exemplu, asociațiile și fundațiile, nu beneficiau de această facilitate.

2. Anterior: Pentru dividendele distribuite, dar neplătite până la finele anului, de către o societate-fiică către o societate mamă, sau între orice alte persoane juridice române, plătitoare de impozit pe profit, scadența impozitului pe dividende este data de 25 ianuarie din anul următor.

Noua legislație: Prin excepție, nu se datorează impozitul, dacă la finele anului se îndeplinește condiția ca persoana juridică beneficiară a dividendelor să dețină minim 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice plătitoare de dividende, pe o perioadă neîntreruptă pe o perioadă de 1 an.

3. La determinarea ponderii cifrei de afaceri de 80% din activitatea de construcții, se modifică datele la care ne raportăm când determinăm acest indicator.

Cifra de afaceri din construcții se ia în considerare doar pentru activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile desfășurate pe teritoriul României, cât și cele din afara României.

4. În domeniul construcțiilor, ponderea cifrei de afaceri de 80% din construcții în total cifră de afaceri se calculează ținând cont doar de veniturile realizate în anul curent.

Pentru angajatorii noi înființați, se iau în considerare veniturile de la data înființării până la finele lunii la care se calculează salariile, iar pentru angajatorii deja existenți la data de 01 ianuarie, se iau în considerare veniturile de la 01 ianuarie până la finele lunii pentru care se calculează salariile.

Anterior: Se putea aplica facilitătatea salariala în anul curent, având în vedere doar faptul că în anul anterior s-a realizat o cifră de afaceri din construcții în procent mai mare de 80%.

5. Similar, punctului 4, și pentru angajatorii în domeniul agriculturii sau industriei alimentare, ponderea de 80% din cifra de afaceri ce permite acordarea de facilități fiscale, ține cont de veniturile realizate în anul curent, de la 01 ianuarie sau data înregistrării până la luna în care se aplică scutirea. Nu se va ține cont de cifra de afaceri realizată în anul precedent.

6. Se extind categoriile de venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice, reprezentând indemnizațiile pentru îngrijirea bolnavului cu afecțiune oncologică.

7. Nu vor fi considerate venituri de natură salarială cheltuielile cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea altor persoane (pe lângă salariații existenți), ce realizează venituri de natură salarială cum ar fi cenzori, administratori etc.

8. Instrucțiunile de completare a declarației 112 vor fi adoptate prin ordin comun al ANAF, Casei de Sănătate, Casei de Pensii și ANOFM.

Anterior: acestea erau aprobate prin ordin comun al Ministerului Finanțelor cu Ministerul Sănătății și al Muncii și Protecției sociale.

Considerăm că această reglementare va facilita completarea declarației mentionate, în acord cu prevederile normative în vigoare

9. Se reformulează prevederea conform căreia persoanele fizice nerezidente, când îndeplinesc condiția de rezidență fiscală de prezență în România mai mult de 183 zile, plătesc impozit pe venit în România, pentru veniturile din străinătate.

10. Se reiterează faptul că beneficiază de scutire la plata contribuției de sănătate copiii cu vârsta de până la 18 ani, elevii cu vârsta de până la 26 ani și, în anumite condiții, studenții doctoranzi ce realizează activități didactice. Însă, dacă aceste persoane realizează venituri din salarii, activități independente, agricultură și silvicultură impozitate în sistem real, se datorează contribuție la sănătate pentru aceste venituri, contribuție ce se va calcula după regulile aplicabile fiecărei categorii de venituri.

11. Persoanele fizice ce realizează mai multe categorii de venituri extrasalariale depun Declarația unică privind asigurările sociale de sănătate, dacă veniturile estimate depășesc plafoanele prevăzute în legislație. În ipoteza în care venitul realizat este egal cu venitul estimat deja declarat, nu se va mai depune o Declarație unică pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate.

II. Începând cu 01 august 2022 sau cu veniturile aferente lunii august 2022:

1. Se majorează impozitului pe veniturile din jocuri de noroc, astfel:

Venit brut pana la 10.000 lei inclusiv -> impozit 3%

Venit brut peste 10.000 lei si pana la 66.750 lei inclusiv -> impozit 300 lei + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000

peste 66.750 lei -> impozit 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei

2. Salariul maxim pentru care se poate beneficia de facilități în construcții este suma de 10.000 lei brut. Veniturile din salarii ce exced sumei de 10.000 lei nu beneficiază de facilități. Aceeași limitare este valabilă și pentru salariile din sectorul agricol și industrie alimentară.

3. Se abrogă posibilitatea asocierii fără personalitate juridică între un contribuabil plătitor de impozit specific și o persoană fizică sau cu orice altă entitate.

4. Se reiterează faptul că la calculul diferitelor plafoane legate de salariul minim brut pe țară, când acestea sunt diferențiate, la calculul plafonului se va avea în vedere valoarea cea mai mică a salariului minim brut garantat în plată.

5. Pentru contractele de muncă cu timp parțial, când salariatul realizează venituri prin unul sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar valoarea salariului cumulat este mai mică decât salariul minim brut, se calculează și se datorează la plată contribuția la asigurările sociale – pensii la nivelul salariului minim garantat în plată.

Există mai multe excepții cum sunt: elevii și studenții cu vârsta de până la 26 ani, ucenicii cu vârsta de până la 18 ani, pensionarii cu limită de vârstă sau dacă prin două sau mai multe contracte din aceeași lună se depășește suma salariului minim brut.

Aceleași reguli se aplică și din punctul de vedere al contribuției la asigurările sociale de sănătate.

6. Acciza minimă obligatorie în plată pentru 1.000 de țigarete urcă de la valoarea de  563,97  lei la 594,97 lei.

III. Începând cu 01 ianuarie 2023:

1. Impozitul pe dividende plătit de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române este în procent de 8% și se achită la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare. Se păstrează scutirea de impozit, dacă beneficiarul dividendului deține mai mult de 10% din titlurile de participare la plătitorul de dividend, pentru o perioadă mai mare de 1 an.

2. Impozitul pe venitul din dividende distribuit persoanelor fizice este în procent de 8%, aplicabil prin stopaj la sursă, impozitul fiind final. Impozitul pe dividende achitate persoanelor nerezidente este tot în procent de 8%.

3. Se păstrează actualele reglementări privind diurna acordată salariaților, venit neimpozabil la nivelul de 2,5 ori cel stabilit pentru instituții publice, fără a depăși plafonul de 3 x salariul brut de încadrare.

Sunt introduse suplimentar sume neimpozabile pentru salariații ce primesc venituri pentru clauza de mobilitate, venituri ce nu sunt impozabile în limita procentului de 33% din salariul de bază, corespunzător locului de muncă ocupat.

La categoria de venituri neimpozabile de natură salarială, există o modificare structurală, în sensul că se extind sume acordate salariatului, cum ar fi acordarea de hrană sau decontarea chiriei când salariatul nu deține locuință, fără ca acestea să fie de natură salarială, într-un procent maxim lunar de 33% din salariul brut. Acesta este un procent cumulativ total lunar, în care se va cuprinde și decontarea serviciilor de vacanță, la fondul de pensii administrat privat, abonamente medicale etc. 

4. Se majorează salariul ce beneficiază de deducerea de bază la determinarea impozitului pe venit al persoanei fizice. Acesta nu mai este ca până acum o sumă fixă, ci este salariul minim brut + suma de 2.000 lei.

5. Se reduce plafonul de impozitare prin tranșe de venit la suma de 25.000 euro, pentru contribuabilii persoane fizice ce desfășoară activități independente impozitate prin normă de venit. In concret, acele persoane fizice ce au realizat în anul 2022 venituri mai mari de 25.000 euro și până la suma de 100.000 euro actualul plafon, sau mai mult, trec la impozitarea veniturilor în sistem real.

6. La impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, se elimină cota forfetară de cheltuieli de 40%, astfel că venitul impozabil este venitul brut.

Notă: contribuabilul are dreptul să opteze pentru impozitarea veniturilor din chirii în sistem real.

7. Pentru persoane fizice ce desfășoară activități și realizează venituri extrasalariale, se introduce un plafon superior ca bază de calcul pentru asigurările sociale obligatorii și contribuția la sănătate de 24 salarii minime brute, iar baza de calcul a asigurărilor sociale este:

* pentru persoanele fizice care au realizat până în 12 x salariul minim brut, nu există obligația plății asigurărilor sociale; acestea pot opta pentru asigurare în sistemul asigurărilor sociale și baza de calcul este de 6 x salariul minim brut;

* pentru persoanele fizice ce realizează venituri extrasalariale în plafonul cuprins între 12 – 24 x salariul minim brut, baza de calcul a asigurărilor sociale este 12 x salariul minim brut;

* pentru persoanele fizice ce realizează venituri extrasalariale ce depășesc plafonul de 24 x salariul minim brut, baza de calcul a asigurărilor sociale este 24 x salariul minim brut.

Plafonul este unul anual, iar analiza trebuie detaliată pentru fiecare componentă a asigurărilor sociale, respectiv obligația plății contribuției la sănătate sau obligația plății contribuției la asigurările sociale pensii.

8. Regimul microîntreprinderii se modifică fundamental: scade plafonul venitul microîntreprinderii la suma de 500.000 euro. Nu pot fi microîntreprinderi acele societăți la care activitatea de consultanță și management conduce la obținerea de venituri de peste 20% din total venituri.

Foarte important: o persoană fizică poate să dețină mai mult de 25% din capitalul social al unei microîntreprinderi în cel mult 3 societăți. În caz contrar, când deține mai mult de 25% în mai mult de 3 societăți, trebuie să se decidă ce societăți trece la plata impozitului pe profit. 

Se introduce condiția ca o microîntreprindere să aibă minim un salariat.  

Actul normativ în sine este mult mai vast și cuprinde referire inclusiv la modul de stabilire al impozitului pe clădiri și probabil vor exista modificări în perioada următoare.

Vă recomandăm să analizați cu maximă atenție pe textul normativ acele modificări care intră în vigoare în 18 iulie 2022 și 01 august 2022, astfel încât să le putem aplica ca atare, fără a neglija conceptele fundamentale propuse pentru 01 ianuarie 2023.

ARTICOL PRELUAT CU ACORDUL EDITORULUI DE PE www.universulfiscal.ro: https://universulfiscal.ro/alerta/modificari-importante-ale-codului-fiscal-iulie-2022/

Latest News

Părintele Necula, despre cea mai mare problemă cu care se confruntă România în aceste vremuri

Preotul Constantin Necula consideră că România duce lipsă în prezent de meseriaşi şi totodată că este necesară o restartare...

More Articles Like This